Zavolajte nám (Po-Pi 9-16)

Zásady spracovania osobných údajov na zasielanie obchodných ponúk

S cieľom informovať svojich zákazníkov, priaznivcov a priateľov (ďalej spoločne len "členovia") o spracovaní nimi poskytnutých osobných údajov vydáva spoločnosť Hüsler,s.r.o, IČO: 45793379 , so sídlom v Dubňanoch, tieto Zásady spracúvania osobných údajov (ďalej len "Zásady").

Hüsler,s.r.o. má pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa (ďalej len "prevádzkovateľ").

Účelom týchto zásad je poskytnúť členom informácie najmä o tom, ako, v akom rozsahu, na aké účely a ktoré subjekty spracúvajú osobné údaje. Tieto zásady sa vzťahujú na nasledujúce procesy spracovania osobných údajov:

 1. nákup prostredníctvom e-shopu ovládača,
 2. jednoduchá registrácia člena na účely jeho rozpoznania pri nákupe v e-shope,
 3. účasť na súťažiach,
 4. VIP bonusový program
 5. Zasielanie noviniek - aktualizácií a obchodných oznámení v súvislosti s činnosťou správcu a ním predávanými produktmi a výrobkami (marketingové účely).

 

Člen tak bude mať komplexný prehľad o spracovaní osobných údajov, ktoré poskytol. Nakoniec budú členovia informovaní o svojich právach vyplývajúcich zo spracovania osobných údajov a o tom, ako ich môžu uplatniť.

Správca týmto vyhlasuje, že spracovanie osobných údajov členov sa vykonáva v súlade s právnymi predpismi Českej republiky a s európskou legislatívou upravujúcou ochranu osobných údajov.

 

 1. Právne dôvody, účely, rozsah a trvanie spracúvania osobných údajov

 

 1. Uzavretie kúpnej zmluvy

Správca spracúva osobné údaje členov pri nákupe tovaru v e-shope správcu umiestnenom na webovej stránke: https://www.homedesignshop.sk/, a to za účelom realizácie a vybavenia objednávky, vrátane doručenia tovaru alebo odovzdania tovaru na prepravu). Právnym základom spracovania osobných údajov je uzatvorenie kúpnej zmluvy (nákup v e-shope).

Na vyššie uvedené účely sa o členoch spracúvajú tieto osobné údaje:

Osobné údaje o členoch spracúva prevádzkovateľ na vyššie uvedené účely počas trvania záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy, povinností uložených prevádzkovateľovi ako predávajúcemu zákonom a ochrany a zachovania práv členov a prevádzkovateľa.

Členovia sú v tomto prípade povinní poskytnúť osobné údaje. Ak by členovia neposkytli osobné údaje, objednávka by nemohla byť vykonaná a spracovaná a v dôsledku toho by tovar nemohol byť dodaný alebo prijatý. Ak členovia neposkytnú osobné údaje prevádzkovateľovi na vyššie uvedené účely, nemôžu nakupovať tovar v e-shope.

 1. Registrácia člena

Zásady umožňujú Členom registráciu na webovej stránke Správcu https://homedesignhop.sk/, bez podmienky nákupu produktov alebo tovaru z e-shopu Správcu alebo zaškrtnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, s cieľom identifikovať Člena ako kupujúceho a uľahčiť mu nákup tovaru tak, aby nákup tovaru uskutočnený registrovaným Členom bol pohodlnejší a rýchlejší vďaka automatickému predvyplneniu fakturačných a dodacích údajov.

Právnym dôvodom spracúvania osobných údajov je proces vedúci k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Účelom spracúvania osobných údajov je potom zlepšenie kvality služieb ponúkaných členom.

Na vyššie uvedené účely sa o členoch spracúvajú tieto osobné údaje:

Osobné údaje o členoch spracúva prevádzkovateľ na vyššie uvedený účel po dobu existencie účtu prevádzkovateľa zriadeného na webovej stránke prevádzkovateľa: https://www.homedesignshop.cz/.

Ak si chcú členovia vytvoriť účet na webovej stránke správcu na účely identifikácie kupujúceho a uľahčenia nákupu, musia správcovi poskytnúť vyššie uvedené osobné údaje, bez ktorých nie je možné účet vytvoriť. Ak členovia neposkytnú správcovi osobné údaje na tento účel, majú aj naďalej právo nakupovať tovar v e-shope správcu, ale len s tou výnimkou, že nebudú pred nákupom automaticky identifikovaní.

 1. Účasť v spotrebiteľských súťažiach

V prípade, že správca organizuje podujatia a programy pre členov, ktorí súťažia o ceny (ďalej len "súťaž"), správca spracúva osobné údaje členov na účely registrácie do súťaže, účasti v súťaži, organizovania súťaže a výberu víťaza. Konkrétne postupy spracovania osobných údajov budú uvedené v pravidlách príslušného výberového konania.

Právnym dôvodom spracúvania osobných údajov je proces zameraný na plnenie služby - realizáciu súťaže.

Na vyššie uvedené účely sa o členoch spracúvajú tieto osobné údaje:

Zákon nevylučuje, že rozsah spracúvania osobných údajov sa môže líšiť v závislosti od povahy predmetnej súťaže. Akékoľvek zmeny v rozsahu spracúvaných osobných údajov budú upravené v pravidlách príslušnej súťaže.

Osobné údaje o členoch spracúva správca na vyššie uvedené účely počas trvania súťaže a do vyrovnania záväzkov a splnenia ďalších povinností vyplývajúcich zo súťaže.

Spracovanie osobných údajov na vyššie uvedené účely je podmienkou realizácie, organizácie a plnenia účelu samotnej súťaže. Ak by prevádzkovateľ nespracúval osobné údaje členov v rozsahu a na účely uvedené vyššie, súťaž by sa vôbec nemohla uskutočniť.

 1. Bonusový program VIP

S cieľom odmeniť stálych zákazníkov správcu za ich vernosť a nákupy vytvoril správca VIP bonusový program, prostredníctvom ktorého môžu členovia využívať zľavové akcie a nakupovať tovar s výraznou zľavou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov v súvislosti s členstvom vo VIP bonusovom programe je plnenie zmluvy (poskytovanie služby), ktorá vzniká v čase registrácie do VIP bonusového programu. Účelom spracúvania osobných údajov je potom poskytovanie služieb členom v súvislosti s členstvom v tomto programe.

Na vyššie uvedené účely sa o členoch spracúvajú tieto osobné údaje:

Osobné údaje členov spracúva správca na vyššie uvedený účel počas trvania ich členstva vo VIP bonusovom programe a na vyrovnanie všetkých záväzkov vyplývajúcich z členstva vo VIP bonusovom programe (napr. vyrovnanie bonusových bodov, poskytnutie nevyužitých výhod).

Spracúvanie osobných údajov členov na vyššie uvedený účel je nevyhnutné na prevádzku VIP bonusového programu. Ak členovia neposkytnú osobné údaje prevádzkovateľovi na tento účel, ich členstvo vo VIP bonusovom programe sa nespustí.

 1. Marketingové účely

Právny základ pre spracovanie osobných údajov členov na marketingové účely je založený na súhlase so spracovaním osobných údajov. Spracúvajú sa len osobné údaje členov, ktoré títo členovia poskytli alebo poskytnú prevádzkovateľovi na marketingové účely (pozri nižšie).

Na základe súhlasu člena so spracúvaním osobných údajov sú osobné údaje spracúvané na účely zasielania obchodných oznámení týkajúcich sa tovaru a služieb ponúkaných spoločnosťou NELUN spol. s r.o. a zasielania newsletterov a obchodných ponúk týkajúcich sa spoločnosti NELUN spol. s r.o. alebo jej či ich produktov, výrobkov a služieb (ďalej spoločne len "marketingové účely"). Spracovanie osobných údajov na marketingové účely zahŕňa priamy kontakt s členmi. Tieto účely zahŕňajú aj profilovanie na výber relevantných obchodných oznámení.

 

Na vyššie uvedené účely sa o členoch spracúvajú tieto osobné údaje:

Osobné údaje na marketingové účely spracúva prevádzkovateľ až do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, pretože marketingové účely zahŕňajú aj informácie o samotnom prevádzkovateľovi a jeho činnosti. Je preto vhodné, aby sa členom tieto informácie poskytovali, pokiaľ sami predtým nevyjadrili želanie nedostávať tieto informácie odvolaním svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Keďže spracovanie osobných údajov na marketingové účely podlieha súhlasu so spracovaním osobných údajov, poskytnutie osobných údajov členmi nie je povinné a ich neposkytnutie nemá vplyv napríklad na realizáciu a spracovanie objednávok.

 

 1. Metóda spracovania osobných údajov

Ve väčšine prípadov sa osobné údaje spracúvajú automaticky v elektronickej forme. Okrem toho sa osobné údaje môžu spracúvať manuálne v písomnej forme.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v minimálnom možnom rozsahu, aby splnil účel spracúvania osobných údajov stanovený v článku 2 týchto zásad.

Osobné údaje členov nebudú pri spracovaní podliehať automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania.

Členovia poskytujú osobné údaje prevádzkovateľovi na spracovanie úplne dobrovoľne. Ak však členovia v niektorých prípadoch neposkytnú osobné údaje prevádzkovateľovi, napr. na účely uzavretia kúpnej zmluvy alebo len na účely registrácie, nemožno uzavrieť kúpnu zmluvu ani poskytnúť služby na tento účel.

Na druhej strane neposkytnutie súhlasu prevádzkovateľovi so spracovaním osobných údajov na marketingové účely nemá vplyv na vznik kúpnej zmluvy.

Úplný rozsah spracúvaných osobných údajov získajú členovia zadaním otázky spôsobom uvedeným v článku 9 týchto zásad.

 

 1. Cookies

Cookies sa používajú aj na webovej lokalite správcu. Súbory cookie sú malé textové súbory obsahujúce krátke údaje, ktoré sa môžu uložiť v počítači správcu pri návšteve webovej stránky. Súbory cookie môžu obsahovať iba informácie, ktoré sa odosielajú do počítača člena. Súbory cookie sa nespájajú s inými údajmi (vrátane osobných údajov), pokiaľ s tým člen výslovne nesúhlasil.

Súhlas s používaním súborov cookie nie je podmienkou návštevy webovej stránky správcu.

Dĺžka uloženia súborov cookie v počítači člena je daná ich povahou. Niektoré súbory cookie sú obmedzené trvaním relácie (tzv. súbory cookie relácie). Tieto súbory cookie existujú len počas behu webového prehliadača a po jeho zatvorení sa automaticky vymažú.

Ďalšie súbory cookie sú trvalé ("trvalé súbory cookie"). Tieto súbory cookie zostávajú vo webovom prehliadači po jeho zatvorení až do stanoveného dátumu, ktorý nie je dlhší ako 13 mesiacov od posledného použitia súboru cookie, alebo kým ich člen manuálne nevymaže, ak sa tak stane skôr. Tieto súbory cookie sa môžu použiť na identifikáciu vášho počítača pri opätovnom spustení webového prehliadača a prehliadaní internetu. Súbory cookie nemajú vplyv na technické používanie počítača a neobsahujú žiadne vírusy ani iné hrozby.

Na webovej stránke správcu sa používajú tieto súbory cookie:

Základné súbory cookie: ide o základné súbory cookie potrebné na poskytovanie funkcií a služieb na našich webových stránkach (napríklad prihlasovacie údaje umožňujúce prístup k funkciám pre registrovaných členov atď.). Tieto súbory cookie identifikujú iba váš počítač alebo mobilné zariadenie. Ukladajú len informácie, ktoré neidentifikujú jednotlivcov (členov).

Výkonné súbory cookie: tieto súbory cookie identifikujú iba počítač alebo mobilné zariadenie, neidentifikujú osoby (členov) a zozbierané údaje sú anonymizované. Zhromažďujú sa najmä analytické údaje o počte návštev členov na webovej stránke alebo údaje o pohybe členov na webovej stránke. Tieto analýzy sa potom používajú na zlepšenie služieb na webovej stránke.

Funkčné súbory cookie: tieto súbory cookie môžu obsahovať identifikovateľné informácie, ktoré nám boli odhalené, napríklad používateľské meno. Umožňujú registrovaným členom automatické prihlásenie, prispôsobenie obsahu webovej stránky podľa nastavení používateľa (člena) atď.

Hviezdičkové súbory cookie: ide o súbory cookie "tretích strán". Tieto súbory cookie môžu byť poskytnuté tretím stranám na účely zobrazovania cielenej reklamy. Na našej webovej stránke sú to:

NÁZOV VÝROBCU ÚČEL POPIS

Google Adwords

Google LLC

Cielená reklama

https://policies.google.com/technologies/types

Google Analytics

Google LLC

Analýza správania na webe 

https://policies.google.com/technologies/types

Sklik

Seznam.cz, a.s.

Cielená reklama

https://napoveda.sklik.cz/mereni-uspesnosti/konverze/

Adform

Adform

Cielená reklama

https://site.adform.com/privacy-center/overview

Ukladanie súborov cookie môžete vypnúť v nastaveniach webového prehliadača. Informácie o tom, ako zakázať súbory cookie, zvyčajne nájdete na webovej lokalite podpory webového prehliadača, ktorý používate. Ak tak však člen urobí, niektoré funkcie webovej stránky môžu byť nedostupné alebo odmietnutie ukladania súborov cookie môže znížiť funkčnosť a používateľskú prívetivosť webovej stránky.

 

 1. Vyhlásenie o bezpečnosti

Správca vyhlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré získa od členov, považuje za prísne dôverné v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

Poverenec prijal všetky potrebné bezpečnostné a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov členov pred zneužitím, stratou alebo zničením.

Správca si pre svoju webovú stránku zvolil tento spôsob zabezpečenia: certifikát SSL. Na základe tohto zabezpečenia sú osobné údaje členov dostatočne chránené pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím v prípade útokov prostredníctvom webovej stránky správcu.

 

 1. Zoznam spracovateľov osobných údajov

Osobné údaje členov budú poskytnuté tretím stranám len vtedy, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo ak členovia udelili svoj predchádzajúci súhlas. V súvislosti s realizáciou a spracovaním objednávok, ako aj v prípade zasielania informačných bulletinov získajú subjekty vybrané prevádzkovateľom, ako sú logistické spoločnosti, dopravcovia, finančné inštitúcie poskytujúce online platby a úverové služby, potrebné údaje na poskytovanie služieb členom.

Takto získané údaje môžu používať iba tieto obchodné spoločnosti na plnenie úloh súvisiacich so spracovaním objednávok členov alebo na plnenie iných účelov uvedených v článku 2 týchto zásad.

Na spracúvaní osobných údajov sa okrem prevádzkovateľa podieľajú aj títo sprostredkovatelia:

 

Na spracúvaní osobných údajov sa okrem vyššie uvedených subjektov môžu podieľať aj ďalšie osoby, ktoré zabezpečujú technickú správu, dodávky, realizáciu súťaží, IT služby, účtovné, daňové a právne poradenstvo.

Osobné údaje sa nebudú prenášať mimo Európskej únie.

Prevádzkovateľ je zodpovedný za bezpečné spracovanie osobných údajov sprostredkovateľmi.

Prevádzkovateľ nevylučuje, že v budúcnosti môže dôjsť k prenosu niektorých osobných údajov členov iným spracovateľom. Aktuální seznam zpracovatelů získají členové postupem dle čl. 9 těchto zásad.

 

 1. Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje členov sa spracúvajú počas obdobia stanoveného pre každý účel spracúvania osobných údajov v článku 2 týchto zásad. Pred uplynutím tejto lehoty sa spracúvanie osobných údajov ukončí alebo sa v čo najväčšej možnej miere preruší, keď dotknutý člen odvolá svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov alebo uplatní ktorékoľvek zo svojich práv uvedených v článku 9 týchto zásad, ak takéto uplatnenie bude mať za následok obmedzenie, prerušenie alebo ukončenie spracúvania osobných údajov.

Ak nastane udalosť, ktorá bude mať za následok obmedzenie, prerušenie alebo ukončenie spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje dotknutého člena len v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutnú dobu a len na účely ochrany práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa. Hneď ako zanikne aj tento účel spracovania osobných údajov, prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje.

 

 1. Odvolanie súhlasu

Člen môže svoj súhlas udelený na marketingové účely jednoducho odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@homedesign.cz s uvedením, že odvoláva svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred odvolaním.

 

 1. Práva členov

Právo na prístup. Člen má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa jeho osobné údaje spracúvajú, a ak áno, má právo získať prístup k týmto informáciám a v súvislosti s tým žiadať najmä oznámenie príjemcov, ktorým boli alebo budú tieto osobné údaje poskytnuté.

Právo na kópiu. Ak nie sú nepriaznivo dotknuté práva a slobody tretích strán, člen má právo požiadať prevádzkovateľa o kópiu spracúvaných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

Právo na opravu a doplnenie. Člen má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a to na základe jeho vlastného oznámenia alebo iných dôveryhodných zistení prevádzkovateľa. Okrem práva na opravu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, má člen právo aj na ich doplnenie, ak sú už poskytnuté a spracované osobné údaje neúplné.

Právo na výmaz. V okamihu, keď prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje spracúvané o členovi na vyššie uvedené účely a neexistuje žiadny ďalší oprávnený dôvod na ich spracúvanie prevádzkovateľom, takéto osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, súhlas s ich spracúvaním bol odvolaný alebo neexistujú dôvody na ich ďalšie spracúvanie po vznesení námietky, má člen právo požiadať prevádzkovateľa, aby tieto osobné údaje vymazal alebo dostatočne zabezpečil proti ich spracúvaniu, alebo aby boli nedostupné. Prevádzkovateľ má právo túto žiadosť zamietnuť, ak dôvody na spracovanie stále existujú. Výmaz sa nevykoná, ak osobné údaje týkajúce sa člena musí prevádzkovateľ spracúvať na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov alebo na plnenie zákonnej povinnosti zo strany prevádzkovateľa.

Právo na obmedzené spracúvanie. V prípade, že člen zistí, že jeho osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom sú nepresné alebo že ich spracúvanie je nezákonné alebo zbytočné, alebo ak bola podaná námietka, môže člen až do riadne odôvodneného konania prevádzkovateľa alebo rozhodnutia o námietke požiadať prevádzkovateľa o obmedzenie spracúvania takýchto osobných údajov v danom rozsahu, ale len v minimálnom povolenom rozsahu.

Právo na prenosnosť údajov. Člen má právo získať osobné údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi. Podobne má člen právo na to, aby prevádzkovateľ zaslal osobné údaje priamo druhému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Právo namietať. Prevádzkovateľ týmto výslovne informuje člena o možnosti namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ale len v prípade, ak sa takéto spracúvanie vykonáva na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo vo verejnom záujme. Okrem toho má člen právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu a na takýto marketing, ktorý zahŕňa profilovanie. Táto námietka sa podáva priamo prevádzkovateľovi. V námietke musí člen opísať negatívny vplyv, ktorý má na neho spracúvanie osobných údajov.

Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania. Člen má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho podobne významne dotýka.

Právo podať sťažnosť. Člen má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu údajov, ak sa domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, došlo k porušeniu právnych predpisov o ochrane údajov.

 

 1. Výkon práv

Všetky práva člena uvedené v týchto podmienkach a ďalej vyplývajúce zo spracovania osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, môže člen uplatniť e-mailom na info@homedesignshop.cz.

 

Hüsler,s.r.o